Biedrības “Disku golfs” struktūrvienības

Disku golfa klubs “Vidzemes gaisa spēki”

Reģ.nr.: 40008123750

nolikums.

 1. Šis nolikums nosaka biedrības “Disku golfs” reģistrētās struktūrvienības Disku golfa klubs “Vidzemes gaisa spēki” (turpmāk – Klubs) pārvaldības principus un darbības principus.
 2. Kluba darbību uzrauga biedrības “Disku golfs” biedrs, kuru apstiprina biedrības valde. Struktūrvienības uzraudzības pienākums biedram var tikt atcelts ar valdes lēmumu, vienlaikus ieceļot citu struktūrvienības uzraugu no biedrības “Disku golfs” biedru vidus.
 3. Kluba iekšējo darbību organizē brīvprātīgie, kas rakstiski vai elektroniski apliecina uzraugošajam biedram savu gatavību tajā darboties, lai sasniegtu izvirzītos Kluba mērķus, ievērojot šo nolikumu un biedrības “Disku golfs” mērķus. Klubam drīkst būt savi iekšējie kārtības noteikumi vai citi iekšējie organizatoriskie dokumenti, kurus apstiprina Kluba brīvprātīgie un iesniedz biedrības valdei. Kluba darbībai jābūt balstītai uz demokrātijas pamatprincipiem un atklātai.
 4. Kluba mērķus izvirza un apstiprina kluba iekšienē, un tie ir spēkā esoši, ja tie nav pretrunā ar biedrības “Disku golfs” darbības mērķiem.
 5. Par Kluba dalībnieku (turpmāk - Kluba biedru) var kļūt jebkurš cilvēks, kurš ar parakstu vai elektroniski ir apliecinājis gatavību būt par Kluba biedru un ir iepazinies ar Kluba mērķiem. Par Kluba brīvprātīgo var kļūt tikai Kuba biedrs.
 6. Kluba biedram ir tiesības pārstāvēt Klubu jebkurās sacensībās, izmantot Kluba simboliku vai vārdu, ja tas ir saskaņā ar Kluba mērķiem un biedrības “Disku golfs” mērķiem.
 7. Visi jautājumi, ierosinājumi vai cita informācija, kas liekas būtiska Kluba darbības nodrošināšanai, Kluba biedriem jānodod Kluba brīvprātīgajiem.
 8. Kluba biedrs var pamest klubu, ja par to rakstiski vai elektroniski informē Kluba brīvprātīgos. Kluba biedru var izslēgt no Kluba elektroniski vai rakstiski paziņojot, ja Kluba biedrs apzināti darbojas pret Kluba vai biedrības “Disku golfs” interesēm vai izturas necienīgi pret citiem Kluba biedriem.
 9. Kluba brīvprātīgajiem ir pienākums vest Kluba biedru reģistru.
 10. Kluba brīvprātīgie darbojas uz brīvprātības principa, saskaņā LR “Brīvprātīgā darba likums” normām.
 11. Klubs var piesaistīt ziedojumus, pieteikties visa veida atbalstam, rakstīt iesniegumus, pretenzijas, lūgumus, paskaidrojumus to saskaņojot ar pārējiem brīvprātīgajiem un biedrības “Disku golfs” atbildīgo biedru.
 12. Visi strīdi un nesaskaņas, kas rodas Kluba darbības nodrošināšanā, tiek risināti pārrunu ceļā starp Kluba brīvprātīgajiem.

 

Nolikums apstiprināts biedrības “Disku golfs” biedru kopsapulcē 08.02.2020